JUDr. Ing. Terézia Bakšová

mediátor Mimosúdne riešenie sporov

Mediácia

Mediácia je neformálny spôsob riešenia konfliktov mimo súdu prostredníctvom mediátora ako tretej, nezávislej a nezaujatej osoby. Riešenie sporov mediáciou upravuje zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediácia je jedna z najefektívnejších foriem riešenia sporu, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora ako tretej, nezávislej a nezaujatej osoby riešia spory, konflikty, žaloby,...

§

Mediátor

Mediáciu uskutočňuje profesionálny mediátor, registrovaný Ministerstvom spravodlivosti SR. Mediátor je nestranný a nezávislý odborník, ktorý je viazaný zákonnou povinnosťou mlčanliovsti. Mediátora si vyberajú strany sporu samy.

Druhy sporov

Mediáciou možno riešiť spravidla všetky druhy sporov a to pred aj počas súdneho konania, ktoré vznikajú zo vzťahov: občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-záväzkových, pracovnoprávnych

Výhody mediácie

Mediácia je neformálna a dôverná. Mediátor sa zameriava na záujmy strán sporu a nie na právne aspekty sporu. V procese mediácie strany sporu pomocou mediátora hľadajú také riešenia, aké vyhovujú obom stranám

§

Etický kódex

Preambula

Etický kódex mediátora (ďalej len kódex) stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Článok 1 - Vzťah mediátora k stranám sporu

Povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany o: dobrovoľnosti ich účasti, možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť, skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán, odplatnosti služby mediátora na základe dohody, úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody, o dôvernosti celého procesu.

Článok 2 - Vedenie procesu mediácie

Proces mediácie spočíva na nasledovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi: nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť, vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu, koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany sporu, zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie, je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky, vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery, v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany, mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.

Článok 3 - Vzájomné vzťahy medzi mediátormi

Článok 3 - Vzájomné vzťahy medzi mediátormi Mediátor: nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom, verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov.

Článok 4 - Záväzky mediátora k profesii

Článok 4 - Záväzky mediátora k profesii Mediátor: sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora, sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti, by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom, môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.
Prevzaté z SMK (www.komoramediatorov.sk)
Prečítať si viac

§

Cenník

Cenník je uložený v Mediačnej kancelárii JUDr. Ing. Terézie Bakšovej, Levická 62, 949 01 Nitra. Je k dispozícii priamo v kancelárii alebo na vyžiadanie je možné ho zaslať e-mailom na požadovanú mailovú adresu, prípadne je možné informáciu poskytnúť i telefonicky.

Kontakt

 • Sídlo
 • JUDr. Ing. Terézia Bakšová
 • Levická 62
 • 949 01 Nitra
 • Slovenská republika
 • Fakturačné údaje
 • JUDr. Ing. Terézia Bakšová
 • Levická 62
 • 949 01 Nitra
 • IČO: 42 211 930
 • DIČ: 1029525827
Prejsť na mapu